Câu hỏi: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là

Câu hỏi: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là
A. Hình học, nền màu, chữ.
B. Chữ, hình học, đường thẳng.
C. Tượng hình, hình học, chữ.
D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/9, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh