Câu hỏi: Các dạng thù hình của cacbon là

Câu hỏi: Các dạng thù hình của cacbon là
A. than chì, cacbon vô định hình, khí cacbonic.
B. than chì, kim cương, canxi cacbonat.
C. cacbon, cacbon oxit; cacbon ddioxxit.
D. kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh