Câu hỏi: Các đảo và quần đảo nước ta không thể hiện vai trò nào dưới đây?

Câu hỏi: Các đảo và quần đảo nước ta không thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là cơ sở để xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
B. Hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương.
C. Là cơ sở để khai thác hiệu quả các nguồn lợi biển, đảo và thềm lục địa.
D. Hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền

Gợi ý câu trả lời

A Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo – Mục 2 – ý a Thuộc vùng biển nước ta có 4000 hòn đảo lớn nhỏ:

Author: Cô Minh Anh