Câu hỏi: Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,… thuộc nhóm ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,… thuộc nhóm ngành dịch vụ?
A. Kinh doanh.
B. Tiêu dùng.
C. Dịch vụ công.
D. Bảo hiểm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/134, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh