Câu hỏi: Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu là

Câu hỏi: Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu là
A. Các đường ranh giới hành chính.
B. Các hòn đảo.
C. Các điểm dân cư.
D. Các dãy núi.

Gợi ý câu trả lời

Phương pháp kí hiệu dùng để thế hiện các đối tượng có vai trò: biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể, những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
⇒ Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu là các điểm dân cư.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh