Câu hỏi: Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây?
A. Thảm thực vật.
B. Chế độ gió.
C. Nhiệt độ không khí.
D. Tài nguyên hải sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Phần lớn các dòng biển nóng nằm ở bờ Đông lục địa và xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp ở vùng nhiệt đới (khí hậu ấm, nền nhiệt cao) chảy lên các vùng vĩ độ cao (ôn đới và hàn đới) mang theo lượng nhiệt lớn làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.
– Dòng biển lạnh nằm ở bờ Tây lục địa. Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực (khí hậu lạnh giá) chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo nên nhiệt độ dòng nước thấp làm giảm nhiệt độ các vùng đất ven bờ nơi chúng đi qua.
Kết luận: Như vây, các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau nên ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nhiệt độ không khí.

Author: Cô Minh Anh