Câu hỏi: Các hải cảng lớn của Nhật Bản là:

Câu hỏi: Các hải cảng lớn của Nhật Bản là:
A. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ha-chi-nô-hê.
B. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Na-ga-xa-ki.
C. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.
D. Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Cô-chi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/81 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh