Câu hỏi: Các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do:

Câu hỏi: Các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do:
A. Đây là khu vực nhận được nguồn bức xạ từ Mặt Trời lớn.
B. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh.
C. Đây là khu vực thống trị của các khu khí áp cao.
D. Có lớp phủ thực vật thưa thớt.

Gợi ý câu trả lời

Ở khu khí áp cao, không khí ẩm không bốc lên được, lại chỉ có gió thổi đi, không có gió thổi đến → nên mưa rất ít hoặc không có mưa
⇒ Do vậy, dưới các áp cao cận chí tuyến thường có các hoang mạc lớn
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh