Câu hỏi: Các hoạt động nào dưới đây của con người có tác động xấu đến tính chất đất? 1. Đốt rừng làm nương rẫy. 2. Bón quá nhiều các hóa chất vào đất. 3. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm. 4. Xen canh cây ngô với các cây họ đậu. Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Các hoạt động nào dưới đây của con người có tác động xấu đến tính chất đất?
1. Đốt rừng làm nương rẫy.
2. Bón quá nhiều các hóa chất vào đất.
3. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm.
4. Xen canh cây ngô với các cây họ đậu.
Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Các hoạt động của con người có tác động xấu đến tính chất đất là: Đốt rừng làm nương rẫy, bón quá nhiều các hóa chất vào đất, canh tác quá nhiều vụ trong một năm.

Author: Cô Minh Anh