Câu hỏi: Các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới vì

Câu hỏi: Các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới vì
A. không khí ở đó loãng , dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa
B. không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa
C. nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa
D. nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/50 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh