Câu hỏi: Các khu vực Tây Á, Trung Á, Bắc Phi có lượng mưa trung bình là

Câu hỏi: Các khu vực Tây Á, Trung Á, Bắc Phi có lượng mưa trung bình là
A. từ 201 – 500 mm.
B. dưới 200 mm.
C. từ 501 – 1000 mm.
D. trên 2000 mm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
B1. Quan sát bảng chú giải để nhận biết kí hiệu lượng mưa < 200 mm
B2. Các khu vực có lượng mưa < 200 mm là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Author: Cô Minh Anh