Câu hỏi: Các kiểu khí hậu nào chiếm ưu thế ở miền Đông Trung Quốc?

Câu hỏi: Các kiểu khí hậu nào chiếm ưu thế ở miền Đông Trung Quốc?
A. Cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
B. Nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
C. Ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa.
D. Cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh