Câu hỏi: Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro:

Câu hỏi: Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidro:
A. Na, Ca
B. Zn, Ag
C. Cu, Ag
D. Cu, Ba

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh