Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?

Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?
A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới.
B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn.
C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn.
D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/77, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh