Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?

Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới?
A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới
B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió phơn.
C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió phơn
D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực

Gợi ý câu trả lời

Hiện tượng biểu hiện cho qui luật địa đới là sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật.
Gió phơn là gió địa phương, gió mùa hoạt động và thay đổi theo mùa ⇒ đây không phải là các vành đai gió chính trên Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh