Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây mang mưa nhiều cho vùng chúng thổi đến?

Câu hỏi: Các loại gió nào dưới đây mang mưa nhiều cho vùng chúng thổi đến?
A. Gió Tây ôn đới và gió phơn.
B. Gió phơn và gió Mậu dịch.
C. Gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới.
D. Gió Tây ôn đới và gió mùa.

Gợi ý câu trả lời

– Miền có gió mậu dịch: mưa ít (do gió này có tính chất khô nóng)
– Miền có gió tây ôn đới thổi từ biển vào gây mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).
– Miền có gió mùa: mưa nhiều (vì một nửa năm là gió thổi từ đại dương vào lục địa)
⇒ Các loại gió mang mưa nhiều cho vùng chúng thổi đế là gió Tây ôn đới và gió mùa.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh