Câu hỏi: Các loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể hơn cả của Nhật Bản là?

Câu hỏi: Các loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể hơn cả của Nhật Bản là?
A. Dầu mỏ và khí đốt.
B. Sắt và mangan.
C. Than đá và đồng.
D. Bôxit và apatit.

Gợi ý câu trả lời

Nhật Bản nghèo khoáng sản; ngoài than, đồng các loại khác không đáng kể.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh