Câu hỏi: Các loại khoáng sản của LB Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là:

Câu hỏi: Các loại khoáng sản của LB Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là:
A. Dầu mỏ, than đá.
B. Quặng kali, quặng sắt, khí tự nhiên.
C. Khí tự nhiên, than đá.
D. Quặng sắt, dầu mỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh