Câu hỏi: Các loại khoáng sản của Liên Bang Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là?

Câu hỏi: Các loại khoáng sản của Liên Bang Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là?
A. Dầu mỏ, than đá.
B. Quặng sắt, khí tự nhiên.
C. Khí tự nhiên, than đá.
D. Quặng sắt, dầu mỏ.

Gợi ý câu trả lời

Liên Bang Nga có trữ lượng quặng, khí tự nhiên đứng đầu thế giới (quặng kali, quặng sắt, khí tự nhiên).
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh