Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, cơ khí.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo tên lửa vũ trụ.
D. Điện tử, viễn thông, hóa dầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là điện tử, viễn thông và cơ khí.

Author: Cô Minh Anh