Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa chất.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, hóa dầu.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, dệt.
D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí, đóng tàu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ, cơ khí và hóa dầu.

Author: Cô Minh Anh