Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là:
A. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, đóng tàu.
B. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, hóa dầu.
C. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, cơ khí.
D. Điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo tên lửa vũ trụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là điện tử, viễn thông, chế tạo máy bay và cơ khí.

Author: Cô Minh Anh