Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là:
A. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, điện tử, viễn thông.
B. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, hóa dầu.
C. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, đóng tàu.
D. Thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô, chế tạo máy bay.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là thực phẩm, dệt, sản xuất ô tô và đóng tàu.

Author: Cô Minh Anh