Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là:
A. Đóng tàu, luyện kim, chế tạo máy bay.
B. Đóng tàu, luyện kim, điện tử, viễn thông.
C. Đóng tàu, luyện kim, cơ khí.
D. Đóng tàu, luyện kim, sản xuất ô tô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Chú ý sự phân bố của các ngành công nghiệp ở lược đồ 6.7/SGK/46 địa lí 11 cơ bản. Ta thấy, các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là đóng tàu, luyện kim và sản xuất ô tô.

Author: Cô Minh Anh