Câu hỏi: Các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản,… thuộc nhóm ngành dịch vụ nào dưới đây?

Câu hỏi: Các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản,… thuộc nhóm ngành dịch vụ nào dưới đây?
A. Dịch vụ công.
B. Dịch vụ tư.
C. Dịch vụ tiêu dùng.
D. Dịch vụ kinh doanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/134, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh