Câu hỏi: Các nguồn tài nguyên đang bị cạn kiệt trong khi yêu cầu của sự phát triển không ngừng tăng lên. Đó là

Câu hỏi: Các nguồn tài nguyên đang bị cạn kiệt trong khi yêu cầu của sự phát triển không ngừng tăng lên. Đó là
A. thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay.
B. chỉ là thử thách nhỏ của loài người trong quá trình phát triển hiện nay.
C. khó khăn nhất định của loài người trong quá trình phát triển hiện nay.
D. điều kiện tốt để con người tạo ra nhiều thiết bị mới trong quá trình phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật) trong khi yêu cầu của sự phát triển không ngừng tăng lên => Đây là thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay.

Author: Cô Minh Anh