Câu hỏi: Các nhà sản xuất được kích thích mở rộng sản xuất khi trên thị trường:

Câu hỏi: Các nhà sản xuất được kích thích mở rộng sản xuất khi trên thị trường:
A. Cung lớn hơn cầu.
B. Cung nhỏ hơn cầu.
C. Ngoại thương phát triển hơn nội thương.
D. Hàng hóa được tự do lưu thông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các nhà sản xuất được kích thích mở rộng sản xuất khi trên thị trường khi cung nhỏ hơn cầu và thu hẹp qui mô sản xuất khi cung lớn hơn cầu.

Author: Cô Minh Anh