Câu hỏi: Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là:
A. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
B. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
C. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.

Author: Cô Minh Anh