Câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
A. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
B. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
C. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
D. Lúa gạo, lúa mì, bò, lợn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.

Author: Cô Minh Anh