Câu hỏi: Các nước Canađa, Hoa Kì, Mêhicô là thành viên của tổ chức nào dưới đây?

Câu hỏi: Các nước Canađa, Hoa Kì, Mêhicô là thành viên của tổ chức nào dưới đây?
A. EU.
B. APEC.
C. NAFTA.
D. MECOSOUR.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (viết tắt: NAFTA) là hiệp định thương mại tự do giữa 3 nước Canada, Mỹ và Mexico. Nội dung của hiệp định này là: Giúp cho kinh tế của 3 nước Mỹ, Canada và Mexico được dễ dàng. Cụ thể là việc Mỹ và Canada có thể dễ dàng chuyển giao công nghệ sang Mexico và Mexico cũng dễ dàng chuyển giao nguồn nhân lực sang 2 nước kia. Ngoài ra, hiệp định này còn giúp cho 3 nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới về kinh tế với các khối như EU, AFTA,…

Author: Cô Minh Anh