Câu hỏi: Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào

Câu hỏi: Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào
A. Hoa KìB.Tây Ba Nha
C. Anh D.Pháp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II (bản đồ), SGK/27 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh