Câu hỏi: Các nước nào sau đây gỗ được khai thác để lấy củi?

Câu hỏi: Các nước nào sau đây gỗ được khai thác để lấy củi?
A. Châu Phi, châu Á, Nam Mĩ.
B. Châu Phi, châu Á, Nam Cực.
C. Châu Á, Nam Cực, Châu Âu.
D. Nam Mĩ, Bắc Mĩ, Ôxtraylia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/163, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh