Câu hỏi: Các thành phần của tự nhiên mà với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất được sử dụng để tạo ra những sản phẩm cho xã hội được gọi là

Câu hỏi: Các thành phần của tự nhiên mà với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất được sử dụng để tạo ra những sản phẩm cho xã hội được gọi là
A. Tài nguyên thiên nhiên.
B. Điều kiện tự nhiên.
C. Thành phần tự nhiên.
D. Các nhân tố tự nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/160, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh