Câu hỏi: Các trụ cột chính của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là?

Câu hỏi: Các trụ cột chính của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là?
A. Có hàm lượng tri thức cao.
B. Chi phí sản xuất lớn.
C. Thời gian nghiên cứu dài.
D. Xuất hiện ở các nước đang phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dựa vào thành tựu khoa học mới với hàm lượng tri thức cao ⇒ các trụ cột chính của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là có hàm lượng tri thức cao.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh