Câu hỏi: Các trụ cột chính của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là

Câu hỏi: Các trụ cột chính của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là
A. có hàm lượng tri thức cao.
B. chi phí sản xuất lớn.
C. thời gian nghiên cứu dài.
D. xuất hiện ở các nước đang phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh