Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở?

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở?
A. Miền Tây.
B. Miền Đông.
C. Ven biển.
D. Gần Nhật Bản và Hàn Quốc.

Gợi ý câu trả lời

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh