Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế Hôn-su?

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng kinh tế Hôn-su?
A. Ô-xa-ca, Cô-bê, Xa-pô-rô.
B. Ô-xa-ca, Cô-bê, Mu-rô-ran.
C. Ô-xa-ca, Cô-bê, Ki-ô-tô.
D. Ô-xa-ca, Cô-bê, Na-ga-xa-ki.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/83 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh