Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo nào sau đây?

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo nào sau đây?
A. Hôn-su. B.Hô-cai-đô.
C. Xi-cô-cư. D.Kiu-xiu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích :Mục I, SGK/79 – 80 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh