Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp truyền thống của LB Nga thường được phân bố ở

Câu hỏi: Các trung tâm công nghiệp truyền thống của LB Nga thường được phân bố ở
A. Đồng bằng Đông Âu, U-ran, Xanh Pê-téc-bua.
B. Đồng bằng Đông Âu, Trung tâm U-ran, Xanh Pê-téc-bua.
C. Đồng bằng Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia.
D. Đồng bằng Đông Âu, Tây Xi-bia, Xanh Pê-téc-bua.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/69 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh