Câu hỏi: Các vùng trên bề mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là

Câu hỏi: Các vùng trên bề mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là
A. vùng xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng cực.
B. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng cực.
C. vùng ôn đới, vùng xích đạo, vùng cực, vùng chí tuyến.
D. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng cực, vùng chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh