Câu hỏi: Các vùng trên bền mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là

Câu hỏi: Các vùng trên bền mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là
A. vùng Xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng cực.
B. vùng Xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng cực.
C. vùng ôn đới, vùng Xích đạo, vùng cực, vùng chí tuyến.
D. vùng Xích đạo, vùng ôn đới, vùng cực, vùng chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ
– Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.
– Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới.
– Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam.
– Mưa càng ít khi càng về gần hai cực.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh