Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Yaly.
B. Đrây Hling.
C. Xê Xan.
D. Vĩnh Sơn.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh