Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào đây giáp biển?

Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào đây giáp biển?
A. Đồng Tháp.
B. An Giang.
C. Tây Ninh.
D. Kiên Giang.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh