Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

Câu hỏi: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?
A. Thanh Hóa.
B. Đông Hới.
C. Nha Trang.
D. Cần Thơ.

Gợi ý câu trả lời

A Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh