Câu hỏi: Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ các nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế – xã hội của một nước, được gọi là

Câu hỏi: Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ các nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế – xã hội của một nước, được gọi là
A. Nguồn lực tự nhiên.
B. Nguồn lực xã hội.
C. Nguồn lực từ bên trong.
D. Nguồn lực từ bên ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/100, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh