Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
A. Cánh cung sông Gâm.
B. Cánh cung Đông Triều.
C. Dãy Con Voi.
D. Dãy Pu Sam Sao.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh