Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?
A. Cà Mau.
B. Bạc Liêu.
C. Kiên Giang.
D. Vĩnh Long.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Allat Địa lí Việt Nam trang 15.

Author: Cô Minh Anh