Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Trà Vinh?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Trà Vinh?
A. Nghi Sơn
B. Chu Lai
C. Định An.
D. Vũng Áng.

Gợi ý câu trả lời

C Sử dụng Allat Địa lí Việt Nam trang 17.

Author: Cô Minh Anh