Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ?
A. Bảo Lộc.
B. Đà Nẵng.
C. Nha Trang.
D. Buôn Mê Thuột.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Bảo Lộc có qui mô nhỏ nhất
Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh