Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?
A. Hải Phòng.
B. Hải Dương.
C. Phúc Yên.
D. Việt Trì.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh